проф. д-р Росица Ангелова-Георгиева, ШУ „Епископ Константин Преславски“

През лятото на 1945 г. се провежда Библейски курс във Варна. Той е ориентиран към ръководителите на младежките дружества и неделните училища. Има продължителност двадесет дена – от 15 август до 5 септември 1945 г. За провеждане на занятията се използва малкият салон на Методистката църква в центъра на града. Всеки участник заплаща такса в размер на 2 000 лв. Курсът е доказателство за значението, което СЕПЦ отдава на работата с младите112.

В подкрепа на казаното е и фактът, че от лятото на 1945 г. сп. „Нашата надежда” се списва и издава от младежите при ЕПЦ Бургас. Те също започват подготовка за организиране на Летен библейски курс за младежи в с. Лъджене, Чепинско в периода 20 юли – 10 август 1945 г. Участниците в курса ще усъвършенстват подготовката си за учители в неделните училища при църквите, за проповедническа и евангелизаторска работа113. За съжаление, курсът не се провежда, тъй като сградата в с. Лъджене, вместо на СЕПЦ е предоставена за ползване от щаба на Втора армия114.

Активността на Бургаската църква е завидна. През лятото на с.г. е образуван мисионерски комитет за евангелизиране на градовете и селата на юг от Бургас. Секретар на комитета е Кр. Кралев115. Скоро е оповестено, че мисионерския комитет е избрало за свой евангелизатор Дико Дим. Мавродиев. Не закъсняват и резултатите – на 24 май в Бургаската църква се кръщават 23 вярващи, в село Александрово, Поморийско – 13 и в Айтос – 12. 116

Летните библейски училища са единствената за страната форма за обучение на евангелските служители и съвместна форма на обучение на протестантската общност [Куличев 1994: 123]. Благодарение на съвместната работа са изготвени общи стандарти при ритуалните венчавка, погребение, войнишка клетва, както и образователни изисквания за служителите на църквите117. Факт е че, за периода 1930 – 1939 г. в Библейското училище в Гданск учат 13 младежи от петдесятната църква, докато в Евангелската семинария в Самоков те са 16 [Зарев 1993: 130–131].

Председателят на СЕПЦ п-р Г. Чернев и п-р Х. Попов провеждат библейски курс в Стара Загора. Наред с подготовката на съюзните кадри активно се работи и с младите. Младежите летуват в с. Костенец и ангажименти с тях има п-р Х. Попов. С разрешение на училищното ръководство той използва класна стая, на чиято черна дъска преподава география на Палестина във връзка с дейността на Исус Христос118.

А през септември с.г. в Ямбол се организира и Първата национална младежка конференция за вярващите младежи от цялата страна. В работата ѝ участие вземат повече от 1500 младежи119. От 9 до 11 септември 1945 г. „вместо решения, резолюции, протоколи се изграждат братски и духовни връзки между младите, а вместо дебати и словопрения се четат много реферати, молитва, хорово пеене, а малкият, но сладкозвучен оркестър на ямболци повдига възхитената душа”. Наред с това четиринадесет души получават кръщение със Св. Дух120. На събора Хенри Агоп Куриян чете реферат на тема „Вярата на безверника”. Рефератът излиза като статия на страниците на списание „Нашата надежда”121.

На страниците на списание „Нашата надежда” редовно се поддържа рубриката „Глас от амвона”. В нея материали публикуват п-рите Ламбри Мишков, Б. Кузманов, Х. Попов, Т. Годжаров. Освен тези статии тук публикуват материали Ст. Градинаров, Ст. Томов, Я. Забунов. От 1947 г. в няколко поредни броя п-р Г. Чернев отпечатва статии, целящи да се подобри работата на пасторите с вярващите. Сред тях са „Как да ръководим молитвената служба”, „Как да ръководим младежки и детски служби”, „Пастирът и неговите проблеми” и др.122

112 ДА Русе, ф. 319 К, оп. 1, а.е. 3, л. 60.

113 Нашата надежда, 1945, кн. 5–6.

114 Нашата надежда, 1945, кн. 7–8.

115 Нашата надежда, 1945, кн. 5–6.

116 Нашата надежда, 1945, кн. 7–8.

117 ЦДА, ф. 1028, оп. 1, а.е. 53, л. 1.

118 Първата Евангелска петдесятна църква в Бургас …, с. 26.

119 Първата Евангелска петдесятна църква в Бургас …, с. 27.

120 Нашата надежда, 1945, кн. 7–8.

121 Нашата надежда, 1945, кн. 1 –2, 29–39.

122 Нашата надежда, 1947. Подобни материали СЕПЦ изпраща под формата на Месечни писма през 1946 г. до църквите. – ДА Русе, ф. 319 К, оп. 1, а.е. 3, л. 43–44.

За пълният текст на изследването виж: СЪЮЗЪТ НА ЕВАНГЕЛСКИТЕ ПЕТДЕСЯТНИ ЦЪРКВИ МЕЖДУ ТОЛЕРАНТНОСТТА И ГОНЕНИЯТА (1944–1949)

90 години Съюз на Евангелските петдесятни църкви в България (научна поредица)

 1. СЕПЦ на 90 год. – Въведение към Петдесятната история в България
 2. СЕПЦ на 90 год. – ЯМБОЛ, ГОРЕ СТОЙ: Духовен споменик за домовете на молитва
 3. СЕПЦ на 90 год. – Писма от България: 1920 (Част 1)
 4. СЕПЦ на 90 год. – Писма от България: 1920 (Част 2)
 5. СЕПЦ на 90 год. – Писма от България 1920 (част 3)
 6. СЕПЦ на 90 год. – Писма от България 1920 (част 4): Константинопол
 7. 10 МАРТ 1920: Иван Е. Воронаев е назначен за пастир и евангелизатор в България от Асамблеи на Бога
 8. На 15 март 1900г. е роден п-р Николай Николов
 9. Ранни опити за учредяване на Общ съюз на петдесятните църкви и църковно братство в България през 1926-1927г.
 10. Учредителен събор на Съюз на Евангелските петдесятни църкви в България (СЕПЦ) през март 1928 г. в Бургас
 11. Архивите говорят: п-р Николай Николов – непоследваният автентичен духовен водач на СЕПЦ
 12. Събор на СЕПЦ в Бургас, 19-22 април 1945г.
 13. 04.2018 – На 26 април 1921г. в Бургас, Иван Воронаев обединява кръстените със Св. Дух в Християнска евангелска вяра (ХЕВ) „Пентекостел”
 14. Петдесятни църкви създадени в България през 1921 година
 15. Доктрината за Троицата и първите петдесятни мисионери в България Иван Воронаев и Дионисий Заплишни
 16. Първата Петдесятница в България – неделя, 12 юни 1921г.
 17. Пионерът на българското харизматично движение Иван Воронаев
 18. Ролята на Иван Воронаев в Българското петдесятно движение
 19. 95 години от мисионерското пътуване на Воронаев и Заплишни
 20. Първите петдесятни в България: Мисионери и вярващи
 21. Първите петдесятни в България: Общества и църкви
 22. Петдесятни църкви създадени в България през 1922-1926 година
 23. Благовестител и Петдесятни вести в изграждане на Петдесятното движение(1928-1948)
 24. Донка Кинарева – пример на интелигентност, принципност и храброст
 25. Курс за подготовка на библейски работнички към СЕПЦ в Сливен
 26. 95г. от пристигането на Иван Е. Воронаев в Одеса
 27. „Афоресването” на първите петдесетни общности в България
 28. 90г. от ръкополагането на Дионисий Заплишни за служител на Асамблеи на Бога
 29. 2 септември 1930: Дионисий Заплишни се връща в България
 30. Първата петдесятна национална младежка конференция – Ямбол (9-11 септември 1945)
 31. Преди 92г. Асамблеи на Бога изпращат п-р Николай Николов в България
 32. Петдесятното съживление през есента на 1927г. като предпоставка за създаването на Съюза на евангелските петдесятни църкви в България