pgss_-_pordim[1]

Професионална гимназия по селско стопанство “Д-р Едуард Хаскел” е учебно заведение със 78 годишна история. Създадено по модел на датските колежи от американския мисионер д-р Едуард Бел Хаскел, по своята същност е първия земеделски колеж в България. Училището е разположено в красив и добре устроен парк върху 50 дка площ. В него се намира топлофицирано общежитие, в което са настанени 70 ученика. В учебния корпус има хигиеничен, добре обзаведен стол, в който се хранят 70-80 ученика. Въпреки многобройните реформи и превратности на времето учебното заведение оцелява и съхранявайки духа на създателя си, подготвя голям брой специалисти.

pict0195Училището ни се намира в земеделски район и поминъкът на населението е основно в селското стопанство. На територията на общината ни има земеделски кооперации, частни сдружения и няколко големи арендатори. Много от притежателите на земя сами я обработват. По-голяма част от учениците ни са от района и при завършването си намират реализация като средни специалисти – монтьори, механизатори, средни счетоводни кадри. 90 % от заетите в момента кадри в селското стопанство са възпитаници на училището. Въпреки голямата безработица, все още голяма част от учениците ни се реализират предимно в земеделските кооперации или развиват собствена дейност в областта на земеделието. Завършилите ученици са с добра теоретична подготовка и добри практически умения по специалностите и са търсени от работодателите. Имаме ученици, които още по време на обучението си провеждат производствените практики при крупни арендатори. Наблюдават се отблизо от тях и имат готовност за финансиране на обучението им в по-висша степен.

Средно годишно в ПГСС “Д-р Хаскел” – гр. Пордим се обучават над 160 ученика по професиите Фермер и Монтьор на селскостопанска техника. Освен диплома за средно образование и свидетелство за професионална квалификация – ІІ и ІІІ степен, учениците придобиват безплатно правоспособност за водачи на МПС категории В и Ткт, а така също и правоспособност за работа със земеделска техника категории Твк и Твк-З. За последните две категории се провеждат и курсове за земеделски стопани.

През последните 3 години реализираме план-приема на 100 %. Уникално за училището ни е съществуването на социална група, одобрена от МЗГ, която осигурява възможност на деца в неравностойно социално положение – сираци, полусираци и деца от социално слаби семейства, да продължат да се учат и завършват средното си образование. Групата, която е изцяло на издръжка от собствените приходи на училището и привлечени дарения, включва 60 ученика от всички класове. 63 % от тези деца са от малцинствен произход и без безплатните храна, общежитие, учебни пособия и постелен инвентар, както и поевтиняването на пътните разноски, не биха могли да се учат по-нататък.

Училището ни разполага със собствено учебно-опитно земеделско стопанство, устроено върху 54 дка стопански двор с 3 животновъдни ферми и складова база. Богатият парк от земеделски машини и техника ни позволяват да обработваме 650 дка собствена земеделска земя. Всичко това е предпоставка за съчетаване на практическото обучение с организиране на производство, което осигурява допълнителни средства за училището. Собствените приходи от растениевъдната, животновъдната дейност и услугите формират 1/5 част от общия ни годишен бюджет.

В училището ни работят добре подготвени и квалифицирани кадри – всички учители са редовни, с магистърска степен и четирима учители – специалисти. Сплотеният учителски колектив е решен да осъществява държавната политика в областта на образованието и земеделието и да изпълни девиза на училището – “Училище за живота”. Работи се по програма за подобряване и усъвършенстване на практическото обучение, включваща създаване на индивидуални производствени участъци за всеки ученик.

В ход е програмата за интегриране на децата от малцинствен произход и подобряване на работата с тях. Търсят се допълнителни възможности за финансиране на издръжката и разширяването на социалната ни група за следващите 4 години. В по-дългосрочен план насочваме вниманието е насочено към специалности от сферата на озеленяване и паркостроителство, за чието развитие има благоприятни материални предпоставки.

Постигнатото през годините е значително.

Пътят, начертан от големия приятел на България д-р Хаскел трябва да бъде продължен!