Библейско училище Слово на Живот

„Ако копнееш за повече знания, да
укрепнеш в силата на Бога, да завою
ваш нови територии в духовния си жи
вот, ела при нас това е поканата на
Библейския център „Слово на живот
към бъдещите студенти в българско
то Библейско училище. А на 2-ри ок
томври тази година то вече отвори
врати.

Училището е създадено по подобие
на Библейските училища в другите
страни. Тримата пастори Иван Хазър-
басанов, Румен Митев и Алиса Цено
ва са завършили шведското Библей
ско училище и от тази година „препод
ават в България. Целта им е да про
повядват словото на Светия Дух, да
поучават кой е Бог, кои сме ние, какви
са нашите духовни оръжия и как да ги
използваме.

„Слово на живот дава знания и не
поставя духовни ограничения. Темите
в програмата са изведени от Библия
та, но повечето от тях разглеждат съв
ременността. Проповядваните закони
не задължават, а дават свобода на
действията. Това не са догми, а прин
ципи, на които е основан светът и чо
вешкият живот. „Когато хората осъз
наят и възприемат тези принципи, ще
могат спокойно и трезво да взимат
решения, да просперират. Ако един
бизнесмен, например, основе бизнеса
си върху истините, които Бог пропо
вядва, той ще бъде много по-полезен
за себе си и за другите. казва
главният пастор Иван Хазърбасанов.
Училището иска да помогне на хората
чрез Божието слово да имат успех и
да постигнат победа във всяка област
на живота.

Библейското училище не обещава на зъвършилите работа, не издава до
кумент за образованост. Тук идва то
зи, който смята, че ще има лична пол
за от проповедите. Но обучението се
заплаща и таксата е 180 лева на ме
сец. Засега студентите са 23-ма, Най-
младите са на 19, а най-възрастните
— на 45 години. Основателите на учи
лището държат постъпването в „Сло
во на живот“ да е обмислен ход на
зрели хора, а не просто изблик на
емоции. Затова е определена долна
възрастова граница на студентите —
18 години.

Програмата на училището за тази
година е разделена на пет теми —
Библията, Църквата, Християнския жи
вот, Вярата, Духовната реалност. От
тях студентите ще опознаят Стария и
Новия завет, Деянията на апостолите,
Библейското становище за страдание
то, дарбите на Светия Дух. След ре
довното лекционно училище, което е
всеки ден до обяд, започва Молитве
но училище. В него се практикуват
различните видове молитви в силата
на Светия Дух. По време на курса ще
се организират и пътувания до свети
места в България и извън нея. Обуче
нието завършва със специализация в
определена област.

В края на всеки месец ще се про
веждат семинари с чуждестранни
преподаватели, където достъпът ще
е свободен. Със свободен достъп е и
Библейската църква в четвъртък и не
деля. По този начин училището иска
да се съобрази и с тези, на които фи
нансовата криза и квартирния про
блем не им позволяват да посещават
редовния курс. Защото във вярата
пречки не трябва да има, а „Бог е Все-
могъщ Бог, за да промисли и осигури
всичко необходимо“.

Какво ще получи този, който посе
щава проповедите в „Слово на жи
вот“? „Спасение, вяра в собствените
сили, изцерение и освобождение“ —
отговаря пастор Хазърбасанов. Обу
чението в Библейското училище е
време, посветено в търсене на Бога и
в търсене на себе си.

Засега Библейският център започна
дейността си у нас с откриването на
училището. Съвсем скоро ще започне
да работи и библейско издателство. В
по-далечна перспектива стои основа
ването на детска градина и на христи
янски училища в цялата страна. Може
би първите възпитаници на „Слово на
живот“ ще станат и първите препод
аватели в тях. Ако целите са наистина
благородни, дано Библейският център
да има успех. Защото съвременият ни
обременен свят има нужда от вяра и
от хора със силен дух.

ДЕСИСЛАВА РУСАНОВА