Евангелска тржба
Четирима отъ първите братя стълбове на Божията^Църква въ Америка. Кои.
то сж говорили въ голЬмия Международенъ Конгресъ, който стана т. г. презъ мес-
Юни, 11 26

1. Ф. Ж. Смитъ, 2. Н. М. Ригглъ. 3. Чарлсъ Е. Браунъ, 4. Р. Л. Берри.

Бр. Ф. Ж. Смитъ е единъ голѣмъ филологъ, историкъ и писатель. Той е авторъ
на много книги, отъ които най-забележителнитѣ сж: „Тълкуванието на откровението*
„Какво ни учи св. Писание Библията и др.

X. М. Ригълъ сжщо е великъ братъ, когото Господъ е направилъ силенъ въ
слово Евангелизаторъ. Авторъ е на много книги, отъ които книги има и въ България
преводъ.

Чарлсъ Е. Браунъ, сега е председатель на Мисионерския Бордъ и главенъ ре-
дакторъ на списанието „Евангелска тржба:

Р. Л Берри, е единъ отъ Епископитѣ въ Американската Цьрква,

Спомнете си въ този случай зна
чението на думата (Еклесия)Цър
квасъбрание на вѣрующи чрезъ
единъ глашатай. Тукъ виждаме И-
суса въ тази роляглашатай, който
чрезъ неговото Евангелие зове всич
ки; и послушалитѣ и повѣрвали въ
Него, Той, чрезъ процеса на спасе
нието, който извършва надъ души-
тѣ имъ, окъпвайки ги въ Своята
кръвь, която даде въ жертва за грѣ-
ховетѣ имъ, събира ги при себе си;
за да ги основе на оная твърда и
несъкрушима основа, която Богъ
посочи чрезъ пророцитѣ. (Исая 28;
16 ст.) „Ето полагамъ въ Сионъ ос
нование, камъкъ, камъкъ избранъ,
скжпоцененъ, крайжгъленъ, основа
ние твърдо.

И Дпостолъ Петъръ въ своята ве
лика служба, въ изгражданието на
Божията Църква пише: „Понеже вку
сихте, че Господъ е благъ при ко
гото идвайте като при камъкъ живъ,
отъ човѣцитѣ отхвърлимъ, а отъ

Бога избранъ и дръгоцѣнена. „И
вие като живи камъне зидете се на
домъ духовенъ на священство свято,
и т, н.
f\ Дп. Павелъ говори на
Ефесянитѣ: „За това не сте вече
странни и пришелци, но свой на
Бога и съграждани на светиитѣ.
Понеже бидохтѣ съзидани на осно
ванието на апостолитѣ и пророци
тѣ (на които) като е крайжгъленъ
камъкъ самъ си Исусъ Христосъ, на
когато всичкото здание зелобява-
но расте за Храмъ Святъ Госпо-
ду (Ефес. 2; 19; 21 ст.)

В.сичко това идва да затвърди въ
насъ идеята, че Църквата, която И-
сусъ Христосъ изгради отъ спасе-
нитѣ, чрѣзъ кръвята си, човѣшки
души, е Домътъ Божий.

Въ пророчеството на Исая Богъ
говори и казва: Защото така гово
ри Всѣвишнии и Прѣвъазвишении,

„Който живѣе въ вѣчностьта, на
когото името е Святий;

https://digital.libplovdiv.com/bg/view/62eaa3c3fbe70b6322132659?q%3Acontent=%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0&_x=content&fbclid=IwAR3KkmOcUlpAd9bZ0PJTQfOEGvLCP1w1QPgBlldIWvPkr6AsPWWHhWsMGto
Църквата Божия е.
1.
Забележка. Отъ горното треб
ва да стане ясно на всѣки любящъ
истината, че всичкитѣ автори и ор-
гинизатори до сега, на различнитѣ
„Църкви наречени дономинации,
различаващи се една отъ друга въ
многото разбирания, вѣрвания и др.,
оставатъ вънъ далече отъ кржга на
Божия планъ въ изгражданието на
собствената му Църква.

Тѣ водими отъ своята амбиция,
заслепени, непокорявайки се на из
ключителния апостолскитѣ автори-
тетъ, създадоха нова авторитети,
поствяйки себе си за такива, стана
ха началото на много ереси.

Л още и друГи нѣкой, макаръ
доста просвѣтени отъ Св. Писание,
като нѣматъ достатъчно смирение
и чиста любовь къмъ истината, коя
то сияе ярко въ Св. Писание, из-
кривяватъ душитѣ си, като потжп-
кватъ здравото учение на Исуса
Господа, за Божията църква, което
горе изложихме; мжчатъ се да мжд-
руватъ и ставатъ противници Богу.
Съ това тѣ даватъ причина, на
мнозина не познаващи Св. Писание
и здравото учение на Евангелието,
да се заблуждаватъ, да се събла-
зняватъ, и така да следватъ извра-
тенитѣ пжтища на многото само
звани помазаници, учители и др.

2.
Забел. Въ всѣка деноминация,
събрание и общество, кждето се
проповѣдва свободно евангелието
Исусъ Христово и кждето се за-
стжпватъ основнитѣ принципи на
Христовата вѣра, мислимъ и вѣрва-
ме, че има людие Божий и чада
Божий, които чрезъ слушане и вѣ
ра непосрѣдствено въ Христа, сж
получили своето спасение, макаръ
тѣ да не разбиратъ това, така, ка
кто тия който иматъ пълна и добра
просвета въ Божията Църква