Американски медицински сестри
Американски медицински сестри подпомагат развитието на сестринството в България
Хелън Скот Хей пристига в България през 1914 г., за да организира в София училище за медицински сестри (1915-1918) в отговор на молба от царица Елеонора до Американския червен кръст. Помощничка на Хей е Рашел Торанс. През 1922 г. Торанс подновява дейността на училището като Професионално училище за медицински сестри към Червения кръст и остава негов директор до 1925. Помощничка на Торанс е Теодора ЛеГро, която по-късно организира медицински сентър за децата и майките от село Голямо Конаре. През 1925 г. за директор на Професионалното училище към Червения кръст е назначена Хейзъл Гоф, която остава на тази длъжност до 1927 г. Американските медицински сестри не само допринасят за развитието на училището според най-високите стандарти в сестринството, те активно участват в много кампании за борба с инфекциозните болести. Работят и в помощ на бежанците по време на кризата през 1924-1928 г. На снимката – Рашел Торес (вляво на първия ред) с медицински сестри и представители на Червения кръст /с любезното съдействие на Български червен кръст/
American nurses were instrumental in the development of nursing in Bulgaria
Helen Scott Hay came to Bulgaria in 1914 to help in organizing a school for nurses in Sofia (1915-1918), in response to a request by Queen Eleanora to the American Red Cross. Hay was assisted by Rachel Torrance. In 1922, Torrance re-established in Sofia the school that she and Hay had founded seven years before as the Red Cross Training School for Nurses and remained as its director until 1925. Theodora LeGros assisted Torrance and, later, organized a health center for rural children and mothers in the village of Golyamo Konare. In 1925, Hazel Goff was appointed director of the Red Cross Training School and worked there until 1927. The American nurses not only contributed to the development of the School by teaching the highest standards in nursing, they actively participated in many campaigns to combat infectious diseases. They also served during the refugee crisis of 1924-1928.
Photo: Rachel Torrance (first row, left ) with nurses and Red Cross officials /courtesy of the Bulgarian Red Cross/