Еманиул БОЗОВ

Времето, в което живеем е наситено с информация, заобикаляща ни отвсякъде, която неусетно се промъква или агресивно нахлува, желана или нежелана, в нашето ежедневие. Печатните издания са важна част от носителите на информация. Запазена и съхранена тя се превръща в история, към която човек се завръща, за да ползва поуките от нея.

Темата на настоящото изследване: “Ролята и значението на списание ‘Благовестител’ и ‘Петдесятни вести’ в изграждането на петдесятното движение в България за периода 1928 – 1948 г.” е актуална поради напомнянето, че протестантската издателска дейност в България има историческо начало, развитие, духовен и обществено-политически принос към българското общество и в частност към формирането на духовния облик на протестантството в България. Списанията “Благовестител” и “Петдесятни вести” са представители на петдесятното движение в България. Освен сп. “Благовестител”, което е основен предмет на това изследване и дългогодишен печатен орган на СЕПЦ ще бъде проследено и петгодишното положително развитие и на списание “Петдесятни вести”. Тези списания, наред с другите евангелски печатни издания имат положителен принос за разкриване на същността на протестантството и неговото утвърждаване в България в неговото многообразие. Възникването и ролята на сп. “Благовестител” и “Петдесятни вести”, имайки своя принос, както към утвърждаване на петдесятното движение, така и към цялостния евангелски печат, е една неизследвана досега област, което поражда избора на тази тема.
Протестантската издателска дейност през годините има развитие, за което свидетелства многообразието от заглавия и теми. Възникването на петдесятното движение в Америка от началото на ХХ век е съпътствано и от оживена издателска дейност. България не остава незасегната от световните духовни процеси в резултат , на които възниква петдесятното движение в страната, в основата на което е работата на определени мисионери взели активно участие в разпространение на петдесятното учение. По-късно се създават условия за обединяване на петдесятните общества в единен съюз, което ще бъде разгледано по-подробно.

Като необходима част от развитието на петдесятното движение е организирането на издателска дейност и създаването на печатен орган. Хронологично по метода на историко-сравнителния анализ се проследява двадесетгодишното развитие на списание “Благовестител” и петгодишното излизане на “Петдесятни вести”. Ролята, целите, промените и трудностите, които съпътстват издаването им. Богословието на списанията “Благовестител” и “Петдесятни вести” е също обект на това изследване. Посочени са факторите, които допринасят за неговото оформяне и характеристиките, с които то се отличава.

Цел на настоящото изследване е да се установи духовния и социален принос на списанията за издигане и утвърждаване на петдесятното движение сред обществото. Техният принос в междуденоминационните отношения и роля за повишаване на духовното образование на петдесятния вярващ. От значение за изследването са и духовните цели, които си поставят списанията и средствата, които използват за тяхното постигане. Трудностите, които съпътстваха настоящото изследване основно бяха свързани с намирането на първичните източници – цялото течение на списанията “Благовестител” и “Петдесятни вести” за периода 1928-1948 година. Установих, че дори в Националната библиотека “Св.Св. Кирил и Методий” няма пълен набор от тези издания. Малко са частните колекции, които притежават цялото течение на списанията. Липсата на научни изследвания за ролята и мястото на тези петдесятни издания към цялостния облик на българската протестантска дейност допълнително усложниха изследването. Работата ми беше подпомогната от намирането на архивни материали като доклади, окръжни писма и лична кореспонденция, непубликувани монографии на известни участници в развитието на петдесятното движение и такива от Неофит Цаков, редактор на вестник “Зорница” за периода 1925 – 1943 г. Развитието на петдесятното движение в България е съпроводено от необходимата за неговите цели издателска дейност, чийто основен продукт са списанията “Благовестител” и “Петдесятни вести”.

[pdf-embedder url=“http://pastir.org/wp-content/uploads/2013/07/blag0vest.pdf“ width=“600″ height=“700″]