Влиянието на протестантските мисионери за духовното и политическото освобождение на българския народ (Научна конференция)

Корица

Научната конференция отбеляза нов етап в нашите познания за приноса на протестантските мисионери в България, изразен в превода и отпечатването на Библията на новобългарски език, в ролята им за освобождението на българския народ, в изграждането на църкви и училища, в развитието на българската журналистика.

Библиография и бележки

Поява и развитие на протестантството

1. Beutin, W. Der redikale Doktor Martin Luther. Koeln, 1982.

2. Brauer, Gerald C. „Protestantism in America“ A Narrative History, Philadelphia, 1965.

3. Daniel-Rops, Henri. Eglise des revolutions: ces chretiens nos freres. P.

4. Leonard, Emile G. A History of Protestantism. London, 1965.

5. Niebuhr, H. Richard. The Social Sources of Denominationalism. New York, 1957.

6. Pauck, Wilhelm. The Heritage of Reformation. Boston, 1950.

7. Todd, John. M. Luther: A Life.

8. Troeltisch, Ernst. The Social Teaching of the Christian Churches. New York, 1951.

9. Woodhouse, A. S. P. Puritanism and Liberty. 2nd ed. Chicago, 1950.

Поява и развитие на протестантството в България

1. Тук ще посочим само някои от по-главните изследвания на проблематиката: Икономов, Тодор. Протестантската пропаганда и нейните ползи за България. Шумен, 1892; Hamlin, Cyrus. Among the Turks. New York, 1877; Barton, J. L. The Missionary and His Critics. New York, 1906; Hall W. W. Puritans in the Balkans. Sofia, 1938; Wachburn George. 50 Years in Constantinople and Recollections of Robert College. Boston, 1911; C. Stefanove. The Bulgarians and Anglo-Saxondom. Bern, 1919; Стоянов, Маню. Начало на протестантската пропаганда в България. III, Т. 14–15, 1964; Шопов, П. Пропагандата и просветната дейност на американските библейски общества в българските земи през XIX век. Известния на Института за история Т. 23, 1974; Clarke, James F. The Pen and the Sword. Studies in Bulgarian History. Edited by Dennis P. Hupchick. New York, 1988; Несторова, Татяна. Американските мисионери сред българите 1858–1912. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, С., 1991; Конев, Илия. Америка в духовното пространство на българското Възраждане. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, С., 1996; Шопов, Петър. Първи езикови и културни връзки между българи и североамериканци. Исторически преглед, №6, 1978; Shopov, Peter. Linguistic Intercourse as a basic prerequisite for the American missionary work in Bulgaria. Proceedings of the Second International Conference on American Studies. Varna, 1978; Shopov, Peter. Some aspects of Bulgarian-American cultural relations in the XIX century. Paper presented at a symposium. Duquesne University, Pittsburgh, Pennsylvania, 1892; Manafova, Rajna. For Bulgarian-American cultural relations. Bulgarian Historical Review, №4, 1980 (Забележка: Лош превод на заглавието на статията. Предлогът „for“ изменя съществено смисъла на съдържанието. Несъмнено правилният предлог е „On“ или „About“).

2. Конев. Илия. Цит. съч., с. 40.

3. Конев. Илия. Цит. съч., с. 40.

4. Clarke, James F. The Pen and the Sword. Studies in Bulgarian History. Edited by Dennis P. Hupchick. New York, 1988 — в частта „The Russian Bible Society and the Bulgarians“, р.233-251, 257.

5. Clarke, James F. The Pen and the Sword. Studies in Bulgarian History. Edited by Dennis P. Hupchick. New York, 1988 — в частта „The Russian Bible Society and the Bulgarians“, р.251-257.

6. Христов, Христо. Изследванията на Джеймс Кларк по българска история. Исторически преглед, №10, 1990, с. 61–67.

7. Конев, Илия. цит. съч., с. 47.

8. Несторова, Татяна. Статистически резултати: Евангелизация, Цит. съч. с. 33.

9. Weber, Max. The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, New York, 1958, р. 27, 39–40, 53, 72, 162–163.

Ролята на протестантските мисионери за политическото освобождение на българския народ

Генчев Н., Българската възрожденска интелигенция. С., 1991; Генчев Н., Българското възраждане. С., 1980; Велики К., Румъния и българското революционно движение за национално освобождение, С., 1982; Матеев П., Велики благодетели на българския народ, С., 1934; Страшимиров Дим., История на Априлското въстание, 1976; Грънчаров Ст., България на прага на двадесетото столетие. С., 1986 г. Венедиков Й., История на въстанието в Батак. С., 1923; Дойнов Ст., Борбите на българския народ за национално освобождение. С., 1980; Косев К., Германската общественост и Източния въпрос. С., 1990; Ников Н., Възраждане на българския народ. Църковно-национални борби и постижения С., 1982; Силянов Хр., Освободителните борби в Македония. С., 1983; Несторова Т., Американски мисионери сред българите 1856–1912 С., 1991; Пантев, А., Българският въпрос във Великобритания 1876–1873 С., 1981; Пантев, А. И П. Петков. САЩ и България по време на Първата световна война С., 1990; Томов Ст., Българска евангелска литература. С., 1991; Христов Хр., Освобождението на България и политиката на западните държави 1876–1878 г. С., 1968; Божинов В. Българската просвета в Македония и Одринска Тракия (1878–1913). С., 1981; Американски пътеписи за България. С., 2001; Петков П. Американските мисионери в българските земи (XIX и началото на XX в.). Исторически преглед 1990, №5; Шишманов Ив., Нови данни за историята на нашето възраждане. Америка в българското образование. Български преглед год. IV, №11, 1898; Шопов П. Пропагандата и просветната дейност на американските библейски общества в българските земи през XIX в. Известия на Института по история т. 23, 1974; Стоянов М., Начало на протестантската пропаганда в България. Известия на Института по история, Т. 14–15, 1965; Трайков В., П. Шопов. Майкъл Петрович, Юджин Скайлер и българите. Изследвания и документи. С., 1987; Letter from Mr. Meriam, December II, 1861; Mission to Western Turkey Philippopolis. The Missionary Herald, March 1862, рр. 90-91; Station reports from Western Turkey. The Missionary Herald, September 1862; Clarke J., View of Philippopolis (1870). The Missionary Herald vol.LXVI, December 1870, No. XII; Clarke J., Bible Societies, American Missionaries and the Revival of Bulgaria. New York, 1971; Greene F., The Campaign in Bulgaria. London, 1903.

Американски приноси в българската културна история през XIX век

1. Philip Shashko, A Recent Discovery: The Elias Riggs Translations from Bulgarski narodni pesni by Milanov Brothers, Etudes Balkaniques, №1, 1990, 69–79).

2. За Библията. В началото беше словото. София, 1988; Полезни са и разработките на Илия Конев в монографията му „Българското възраждане и Просвещението“, както и в цитираната вече студия.