проф. д-р Росица Ангелова-Георгиева, ШУ „Епископ Константин Преславски“

Младежката група при Плевенската църква е малка и с кратка история. По коледните празници 12 младежи и деца се събират заедно и с помощта на сестрите Зафирка Иванова и Ташмакова подготвят рождественска програма. Ходят по домовете и пеят рождественски песни. На Коледа изнасят две детски сценки – „Звездичките” и „Плодовете на духа” и една младежка „На кръстопът”168.

Активна е дейността по празниците и на младежката група при църквата в Подуене. Тя подготвя и изнася пиесата „Перпетуя” в двете софийски петдесятни църкви. А всяка неделя младежите четат реферати, чрез които се разяснява и обосновава вярата и учението на Библията169.

Младежите от с. Раковски и с. Михайлово, Хасковско организират заедно по празниците пет служби. А младежите от Сливен сами водят младежки служби и поддържат хор с разнообразен репертоар. Те групово посещават болни и нуждаещи се. Издават стенвестник „Спасителен зов”, в който публикуват собствени материали170.

Младежите в Стара Загора провеждат редовни неделни младежки служби. Правят посещения на вярващи и нуждаещи се от помощ семейства. Полагат усилия да сформират оркестър при църквата. Подобна е дейността на младежите в Ямбол. През януари 1947 г. те устройват среща, на която гостуват младежите от с. Крумово Градище и Карнобат. Ямболската група организира презседмични и неделни младежки служби. Имат малък оркестър, който разнообразява службите с изпълнение на духовна музика171.

Повечето младежки групи при църквите списват стен-вестници, а най-добрите материали се отпечатват в младежката колона на сп. „Благовестител”172. Младежкото християнско дру-жество при Първа евангелска църква петдесятници в София го-дини наред издава „Бюлетин Младежки вестител на Съюза на младежките евангелски организации в България”. Тиражът е го-лям, което показва интересът към него. Редактор на изданието е П. Минков, а тиражът 1 500 броя [Ангелова 2003: 26].

Борис Кузманов отговорно и с желание започва работа сред младите. Наред с активизиране и разнообразяване на дейността им започва учредяване на Младежки християнски дружества при църквите. За целта е изработен и разпратен типов устав173.

Устав на Младежкото Хр. Дружество при Евангелската П.

Църква в гр. ……………………………………..

Глава 1 Название и цел.

Чл.1. Младежите при Еванг. П. Църква в гр. ……………… се организираха в дружество под название ……………………………………………….

Чл.2. Целта на дружеството е довеждане души при Христа, всестранното им развитие и запознаването им, както и обществото с вредата от спиртните питиета, упоителни вещества, тютюн, разврат, хазарт, и от всичко което понижава човешкото достойнство. Девизът на дружеството е „за Христа и Църквата”.

Глава 2

Чл.3. За членове се приемат лица, които са засвидетелствали своето спасение пред цялата църква и изявили че са напълно съгласни с основните учения на вярата, които се приемат и тълкуват от Ев. П. църкви в България.

Заб. Такива могат да бъдат лицата от 14-35 години.

Чл. 4. Всички членове имат право да гласуват, а само навършилите 18 години могат да бъдат избирани.

Чл. 5. Членството престава при провинение в работене против целите и интересите на дружеството.

Заб. В случай, че някой се премести в друг град или село, където има дружество дава му се надлежно препоръчително писмо, за да бъде приет за член в новото си местожителство.

Чл. 6. Лица, желаещи да станат членове на дружеството заявяват това устно на председателя, който пък представя молбата му пред редовното или извънредно годишно събрание.

Глава 3.

Чл. 7. За постигане целите си дружеството упражнява най -разнообразна дейност, която бива определена от управителното тяло: За всестранното развитие на своите членове, дружеството си служи с всякакъв вид средства, стига те да не са противни на Словото Божие. Урежда събрания, библиотека, беседи, хор и системно изучаване на Библията и пр.

Чл. 8. Членовете на дружеството вършат пионерната работа на дружеството и църквата в раздаване брошури, посещаване на крайните квартали и пр.

Чл. 9. Дружеството урежда събранията си според целите и нуждите, които се явяват винаги с оглед на църковните служби. По ред и характер тези събрания са подобни на църковните, с тази разлика, че се урежда от млади за млади.

Глава 4. Управление

Чл. 10. Дружеството се управлява от управително тяло, състоящо се от Председател, подпредседател, Секретар, Касиер и Библиотекар и Контролна комисия, които се избират с тайно гласоподаване за една година при всяко годишно заседание.

Чл. 11.Управителното тяло се грижи за правилния вървеж на дружеството и определя дневния ред на заседанията.

Чл. 12. Председателят свиква и ръководи събранията и заседанията, изпълнява взетите решения, представлява дружеството там където трябва и подписва дружествените книжа.

Заб. За председател се избира лице с дълбока духовна опитност и необходимите за този пост познания.

Чл. 13. Подпредседателят замества председателя когато по-следния отсъства.

Чл. 14. Секретарят води кореспонденцията на дружеството, протоколира решенията на дружествените заседания, така и тези на управителното тяло. Подписва заедно с председателя дружествените книги.

Чл. 15. Касиерът събира волните пожертвования в събранията, подаръци и пр. Издава надлежни квитанции, подписани от него и подпечатани с дружествения печат, води касовата книга, инвентарната книга, като се грижи и за дружествените имущества.

Заб. Той не може да изразходва никакви суми без решението на управителното тяло. Председателят има право да разреши всеки месец разходи до 100 лева без специалното решение на управителното тяло.

Чл. 16. Библиотекарят пази и урежда младежката библиотека; води специална книга за раздадените и върнати книги. Държи списък на съхраняваните книги за прочит.

Заб. Подарените книги не се вписват в инвентарната книга преди да се прегледат от управителното тяло на дружеството.

…..

Чл. 18. Заседанията биват годишни/редовни/ и извънредни. В годишните заседания се проверява годишната дейност на управителното тяло, в което се и избира такова. В извънредните събрания се разглеждат възникнали нужди и се взимат резолюции по тях. Всички решения се протоколират.

Чл. 19. Всички заседания на дружеството са законни, когато присъстват повече от половината членове на дружеството.

Заб. Ако при първото свикване на заседанието не дойдат необходимото число членове, при второто, колкото и да дойдат заседанието се счита като законно.

Чл. 20. Съюзът на църквите, чрез свой надзирател упражнява върховния надзор и управление на Младежките дружества при църквите. Той организира нови дружества и ги надзирава, устройва и ръководи редовни и извънредни годишни конференции на младежите, и представлява младежките дружества при съюза, пред Съюза и други лица и организации. Той ръководи и общите финанси и обща каса на дружеството.

Заб. В случай, че възникнат спорове между управителните тела на дружествата и членовете им, надзирателят посредничи на изглаждането им и при нужда определя временно управително тяло до първото редовно заседание, ръководено от него.

Глава 5. Приходи и Разходи

Чл. 21. Приходите на дружеството се добиват от волни по-жертвования, дарения и пр.

Чл. 22. Всички разходи се правят съобразно целите и нуждите на дружеството.

Глава 6. Дисциплина.

Чл. 23. За да се избегне лошото влияние на провинилите се членове в дружеството за де се предпази от лошо заквасване, необходимо е да се упражнява дисциплина съгласно Словото божие. Галатяном 6:1

Чл. 24. Управителното тяло на всяко дружество, надзирателя на дружеството и пастира на църквата упражняват дружествената дисциплина.

Чл. 25. Членовете на дружеството се задължават да съблюдават най-строго Словото божие в частния си живот, да не работят против целите и интересите на дружеството и да посещават редовно събранията и заседанията.

Чл. 26. Когато някой се провини в нарушение на горните правила, председателят изисква от провинилия се обяснение, съветва го и ако последния не се поправи, отнася въпроса до управителното тяло, гдето го предлага за изключване.

Глава 7. Общи разпореждания.

Чл. 27. Дружеството има печат в кръгла форма, в средата на който има …на библия със стих 1 Йоаново 2:14 с околовръст Младежко Християнско Дружество при Еван. П. Църква в гр. …..

Чл. 28. В случай, че дружеството престане да съществува, всичко с което разполага същото се предава на църквата.

Чл. 29. Настоящият устав може да се допълни и изменя само в годишните събрания на Младежките дружества, които стават на Общия събор на църквите.

Чл. 30. Чл. 29 и 30 са неизменяеми в никое заседание.

Настоящият устав бе приет на ………………………………….174

Разпратеният типов устав красноречиво говори, че към СЕПЦ съществува младежка организация със свои местни структури и ръководство. Той е в помощ на църквата и организира разнообразна дейност.

168 ДА Русе, ф. 319 К, оп. 1, а.е. 3, л. 18.

169 ДА Русе, ф. 319 К, оп. 1, а.е. 3, л. 18.

170 ДА Русе, ф. 319 К, оп. 1, а.е. 3, л. 19.

171 ДА Русе, ф. 319 К, оп. 1, а.е. 3, л. 19.

172 ДА Русе, ф. 319 К, оп. 1, а.е. 3, л. 19.

173 ДА Русе, ф. 319 К, оп. 1, а.е. 3, л. 44.

174 ДА Русе, ф. 319 К, оп. 1, а.е. 3, л. 44.

За пълният текст на изследването виж: СЪЮЗЪТ НА ЕВАНГЕЛСКИТЕ ПЕТДЕСЯТНИ ЦЪРКВИ МЕЖДУ ТОЛЕРАНТНОСТТА И ГОНЕНИЯТА (1944–1949)

90 години Съюз на Евангелските петдесятни църкви в България (научна поредица)

СЕПЦ на 90 год. – Въведение към Петдесятната история в България
СЕПЦ на 90 год. – ЯМБОЛ, ГОРЕ СТОЙ: Духовен споменик за домовете на молитва
СЕПЦ на 90 год. – Писма от България: 1920 (Част 1)
СЕПЦ на 90 год. – Писма от България: 1920 (Част 2)
СЕПЦ на 90 год. – Писма от България 1920 (част 3)
СЕПЦ на 90 год. – Писма от България 1920 (част 4): Константинопол
10 МАРТ 1920: Иван Е. Воронаев е назначен за пастир и евангелизатор в България от Асамблеи на Бога
На 15 март 1900г. е роден п-р Николай Николов
Ранни опити за учредяване на Общ съюз на петдесятните църкви и църковно братство в България през 1926-1927г.
Учредителен събор на Съюз на Евангелските петдесятни църкви в България (СЕПЦ) през март 1928 г. в Бургас
Архивите говорят: п-р Николай Николов – непоследваният автентичен духовен водач на СЕПЦ
Събор на СЕПЦ в Бургас, 19-22 април 1945г.
04.2018 – На 26 април 1921г. в Бургас, Иван Воронаев обединява кръстените със Св. Дух в Християнска евангелска вяра (ХЕВ) „Пентекостел”
Петдесятни църкви създадени в България през 1921 година
Доктрината за Троицата и първите петдесятни мисионери в България Иван Воронаев и Дионисий Заплишни
Първата Петдесятница в България – неделя, 12 юни 1921г.
Пионерът на българското харизматично движение Иван Воронаев
Ролята на Иван Воронаев в Българското петдесятно движение
95 години от мисионерското пътуване на Воронаев и Заплишни
Първите петдесятни в България: Мисионери и вярващи
Първите петдесятни в България: Общества и църкви
Петдесятни църкви създадени в България през 1922-1926 година
Благовестител и Петдесятни вести в изграждане на Петдесятното движение(1928-1948)
Донка Кинарева – пример на интелигентност, принципност и храброст
Курс за подготовка на библейски работнички към СЕПЦ в Сливен
95г. от пристигането на Иван Е. Воронаев в Одеса
„Афоресването” на първите петдесетни общности в България
90г. от ръкополагането на Дионисий Заплишни за служител на Асамблеи на Бога
2 септември 1930: Дионисий Заплишни се връща в България
Първата петдесятна национална младежка конференция – Ямбол (9-11 септември 1945)
Преди 92г. Асамблеи на Бога изпращат п-р Николай Николов в България
Петдесятното съживление през есента на 1927г. като предпоставка за създаването на Съюза на евангелските петдесятни църкви в България
Петдесятни църкви създадени в България през 1927-1929 година
п-р Николай Николов – непоследваният автентичен духовен водач на СЕПЦ
Архивите говорят:Библейските курсове за пастири на СЕПЦ и богословското образование
1946: Заседание на Пастирската колегия на СЕПЦ в Стара Загора (1946 г.)
Дванадесетият събор на СЕПЦ (1946 г.)
Каталог на Протоколната книга на Изпълнителната комисия при Общия съвет на Евангелските петдесятни църкви в България(1929-1933г.)31

90 години Съюз на Евангелските петдесятни църкви в България (научна поредица)

 1. СЕПЦ на 90 год. – Въведение към Петдесятната история в България
 2. СЕПЦ на 90 год. – ЯМБОЛ, ГОРЕ СТОЙ: Духовен споменик за домовете на молитва
 3. СЕПЦ на 90 год. – Писма от България: 1920 (Част 1)
 4. СЕПЦ на 90 год. – Писма от България: 1920 (Част 2)
 5. СЕПЦ на 90 год. – Писма от България 1920 (част 3)
 6. СЕПЦ на 90 год. – Писма от България 1920 (част 4): Константинопол
 7. 10 МАРТ 1920: Иван Е. Воронаев е назначен за пастир и евангелизатор в България от Асамблеи на Бога
 8. На 15 март 1900г. е роден п-р Николай Николов
 9. Ранни опити за учредяване на Общ съюз на петдесятните църкви и църковно братство в България през 1926-1927г.
 10. Учредителен събор на Съюз на Евангелските петдесятни църкви в България (СЕПЦ) през март 1928 г. в Бургас
 11. Архивите говорят: п-р Николай Николов – непоследваният автентичен духовен водач на СЕПЦ
 12. Събор на СЕПЦ в Бургас, 19-22 април 1945г.
 13. 04.2018 – На 26 април 1921г. в Бургас, Иван Воронаев обединява кръстените със Св. Дух в Християнска евангелска вяра (ХЕВ) „Пентекостел”
 14. Петдесятни църкви създадени в България през 1921 година
 15. Доктрината за Троицата и първите петдесятни мисионери в България Иван Воронаев и Дионисий Заплишни
 16. Първата Петдесятница в България – неделя, 12 юни 1921г.
 17. Пионерът на българското харизматично движение Иван Воронаев
 18. Ролята на Иван Воронаев в Българското петдесятно движение
 19. 95 години от мисионерското пътуване на Воронаев и Заплишни
 20. Първите петдесятни в България: Мисионери и вярващи
 21. Първите петдесятни в България: Общества и църкви
 22. Петдесятни църкви създадени в България през 1922-1926 година
 23. Благовестител и Петдесятни вести в изграждане на Петдесятното движение(1928-1948)
 24. Донка Кинарева – пример на интелигентност, принципност и храброст
 25. Курс за подготовка на библейски работнички към СЕПЦ в Сливен
 26. 95г. от пристигането на Иван Е. Воронаев в Одеса
 27. „Афоресването” на първите петдесетни общности в България
 28. 90г. от ръкополагането на Дионисий Заплишни за служител на Асамблеи на Бога
 29. 2 септември 1930: Дионисий Заплишни се връща в България
 30. Първата петдесятна национална младежка конференция – Ямбол (9-11 септември 1945)
 31. Преди 92г. Асамблеи на Бога изпращат п-р Николай Николов в България
 32. Петдесятното съживление през есента на 1927г. като предпоставка за създаването на Съюза на евангелските петдесятни църкви в България
 33. Петдесятни църкви създадени в България през 1927-1929 година
 34. п-р Николай Николов – непоследваният автентичен духовен водач на СЕПЦ
 35. Архивите говорят:Библейските курсове за пастири на СЕПЦ и богословското образование
 36. 1946: Заседание на Пастирската колегия на СЕПЦ в Стара Загора (1946 г.)
 37. Дванадесетият събор на СЕПЦ (1946 г.)
 38. Каталог на Протоколната книга на Изпълнителната комисия при Общия съвет на Евангелските петдесятни църкви в България(1929-1933г.)
 39. Младежка дейност при СЕПЦ непосредствено преди пастирските процеси
 40. Дванадесетият събор на СЕПЦ (1946 г.)
 41. Дванадесетият събор на СЕПЦ (1946 г.)
 42. Ангел Динов поема ръководството на петдесятното дело през 1948 г.
 43. СЪЮЗЪТ НА ЕВАНГЕЛСКИТЕ ПЕТДЕСЯТНИ ЦЪРКВИ МЕЖДУ ТОЛЕРАНТНОСТТА И ГОНЕНИЯТА (1944–1949)