УСТАВ НА БОЖИЯ ЦЪРКВА В БЪЛГАРИЯ
УСТАВ НА БОЖИЯ ЦЪРКВА В БЪЛГАРИЯ

ПРЕАМБЮЛ Божия Църква в България е верска общност на християни, които с убеждение изповядват и с усърдие се стремят да приложат в живота си основните истини на Божието Слово – Библията. Членовете на Божия Църква в България имат една библейска изповед и еднакви библейски практики в богослужението и в своя живот и дейност се подчиняват на изискванията на Божието слово и законите в България. Наименованието „Божия църква” е взето от Библията /1 Кор. 11:16 и др./ а допълнението „в България” отразява, че зараждането на църквата и органите на управлението на църковната общност са в България. Божия Църква в България е самостоятелна, независима верска организация, която не принадлежи към никоя друга църква или организация в Република България и чужбина, но в своето служение се стреми към духовно единство с всички подобни верски общества. Основавайки се на Божието Слово /Римляни 13:1-3/, Божия Църква в България уважава земната власт и законите й. Божия Църква в България не е политическа организация. Тя има за цел да проповядва думите на Евангелието, за да се избавят хората от греха и да се обърнат към Бога и към Исус Христос – Единородния Божий Син. Уставът служи като основа за единството и управлението на Божия Църква в България. Божия Църква в България има утвърден „Символ на вярата”, приет на учредителен събор и отразяващ изповедта и духовните практики на Божиите църкви в България.

1


СИМВОЛ НА ВЯРАТА Божия Църква в България поддържа и приема цялата Библия разделена на Стар и Нов Завет като Свещено Писание. Новият Завет е единственото правило за управление и ръководство на Църквата и е основа на нашата изповед на вяра. НИЕ ВЯРВАМЕ: 1. 2. 3.

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

В дословната боговдъхновеност на Библията. В един Бог, вечно съществуващ в три лица, а именно: Отец, Син, Святи Дух. Че Исус Христос е Единородния Син на Отца, заченат от Святия Дух и роден от дева Мария, че Исус е бил разпнат на кръст, погребан и възкресен от смъртта, че се възнесе на небето и сега е от дясната страна на Отца като Застъпник. Че всички са съгрешили и поради това са лишени от Божията слава, че покаянието е заповядано от Бога за всички и е необходимо за прошка на греховете. Че оправданието, обновлението и новорождението се получават чрез вяра в кръвта на Исус Христос. В освещението след новорождението, чрез вяра в кръвта на Исус Христос, чрез Словото и чрез Святия Дух. Че святостта е Божието изискване за начина на живот на Неговите последователи. В кръщението със Святия Дух след очистване на сърцето. В говоренето на други езици, според дадената от Святия Дух способност, като първоначално свидетелство на кръщението със Святия Дух. Във водното кръщение чрез пълно потапяне, и че всички, които се покаят, трябва да бъдат кръстени в името на Отца, Сина и Святия Дух. В Божественото изцеление, снабдено за всички в изкуплението. В Господната вечеря и умиване нозете на светиите. Във второто идване на Исус Христос: Първо, да възкреси мъртвите праведници и заедно с живите светии да ги вземе при Себе си. Второ, за да царува на земята хиляда години. В телесното възкресение, вечен живот за праведните и вечно наказание за нечестивите.

ЧАСТ I УСТРОЙСТВО ГЛАВА I ОСНОВНА УРЕДБА Чл. 1. (1) Вероизповеданието Божия Църква в България /БЦБ/ е доброволно, неполитическо обединение на местни църкви и отделни вярващи в Република България, които имат една вяра и едно служение, базирани върху основните истини на Библията, и в своята дейност се подчиняват на изискванията на Божието слово, законите, установения обществен ред в страната, настоящия устав и декларирания в него символ на вярата.. (2) Националната църква е юридическо лице, регистрирано съгласно закона. Чл. 2. БЦБ приема за свой духовен глава Господ Исус Христос. 2


Чл. 3. Основа на устройството и управлението на БЦБ са: Библията и Устава на БЦБ. Чл. 4. БЦБ има за цел да проповядва Евангелието, както и да осъществява духовна, социална, културна и образователна дейност. Чл. 5. (1) БЦБ е независима от всяка друга верска организация, или църква в страната или в чужбина. (2) БЦБ се стреми да има толерантни отношения с всички верски общности. Чл. 6. БЦБ се състои от местни църкви, вярващи и организации, доброволно съставени на единна верска основа от граждани, които имат една вяра, едно служение и едно разбиране за изпълнението на Божието слово. Чл. 7. Органи на Управление на БЦБ са: Общ презвитерски събор, Старейшински съвет и Главен старейшина.

ГЛАВА II ОБЩ ПРЕЗВИТЕРСКИ СЪБОР Чл. 8. Общият Презвитерски Събор /ОПС/ има върховната духовна и изпълнителна власт в БЦБ. Чл. 9. ОПС се състои от ръкоположените свещенослужители при БЦБ. Всички участници в ОПС имат равни права. Чл. 10. ОПС се свиква най-малко един път годишно с решение на Старейшинския съвет, по предложение на Главния старейшина или по предложение на 2/3 от Старейшинския съвет. Чл. 11. Общият Презвитерски Събор (1) Приема и изменя Устава на БЦБ, като представя измененията за утвърждаване съгласно закона. (2) Избира Старейшински съвет, който е в състав не по-малко от 7 члена; избира и двама/трима резервни членове от кандидатите, получили най-много гласове след избирането на основните членове, които заместват по реда на избирането си основните членове, които по различни причини не могат да упражняват функциите си. (3) Избира Главен старейшина и Заместник главен старейшина. (4) Избира централна ревизионна комисия. (5) Определя стратегията и развитието на БЦБ. (6) Приема отчетите за работата на Старейшинския съвет, Главния старейшина и Централната ревизионна комисия и взема решения относно освобождаването им от отговорност. (7) По предложение на Старейшинския съвет ОПС може да удостои личности, допринесли за утвърждаването и израстването на БЦБ, със сан „Почетен епископ”. Чл. 12. ОПС работи и взима решения в присъствието на 2/3 от числения си състав. Чл. 13. ОПС работи по предварително определен от Старейшинския съвет дневен ред, доведен до знанието на членовете на Събора чрез писмена покана за неговото свикване, съдържаща дата, място на провеждане и дневен ред, и връчена най-малко 15 дни преди определената дата. Невръчването на покани на до 10% от лицата, имащи право да участват в събора, по причини, които не зависят от свикващия орган, не е пречка за провеждането на Събора. 3


Чл.14. ОПС се ръководи от Председател, предложен от Старейшинския съвет и избран от Събора. Чл.15. (1) Решенията на ОПС се взимат с обикновено мнозинство и са задължителни за изпълнение от всички членове на БЦБ. (2) За проведения ОПС се съставя протокол, който се подписва от избрания по чл. 14 Председател.

ГЛАВА III СТАРЕЙШИНСКИ СЪВЕТ Чл.16. Старейшинският съвет има представителни, координиращи и консултативни функции. Старейшинският съвет се състои от нечетен брой членове, не по-малко от седем, избрани по реда на чл. 11 ал. 2 от настоящия устав. Чл.17. Старейшинският съвет се свиква от Главния старейшина или по искане на някой от неговите членове най-малко веднъж на 6 месеца. В заседанията на Старейшинския съвет с право на глас участват бившите Главни старейшини на БЦБ. Чл.18. Старейшинският съвет се избира за срок от 2 години. Чл.19. Старейшинският съвет: (1) Осигурява изпълнението на решенията на ОПС, ръководи цялата духовна и материална дейност на вероизповеданието и решава текущите въпроси на БЦБ. (2) Определя времето, мястото и дневния ред за свикването на ОПС и уведомява членовете му за тях. (3) Одобрява ръкополагането на свещенослужители. (4) Отстранява от БЦБ презвитер при нарушение спрямо вярата, устава или законите на страната. (5) Взима решение относно участие на вероизповеданието в национални и международни организации със сродни цели. (6) Взима решения относно разкриване, трансформиране и закриване на учебни заведения, медицински, благотворителни, образователни институции, мисии и служения към БЦБ. Чл. 20. (1) Решенията на Старейшинския съвет се вземат при явно гласуване и с мнозинство от присъстващите. (2) За проведения Старейшинския съвет се съставя протокол, който се подписва от Главния старейшина и от избран протоколчик.

ГЛАВА IV ЦЕНТРАЛНА РЕВИЗИОННА КОМИСИЯ Чл.21. (1) Централната ревизионна комисия (ЦРК) контролира разпределянето на бюджета от Старейшинския съвет. (2) Централната ревизионна комисия се състои от 3 редовни и един резервен член и се избира за срок от 2 години.

4


(3) ЦРК има право да извършва ревизии на вероизповеданието и на местните църкви и други формирования към него, които са на самостоятелен бюджет, по свое решение, по решение на Главния старейшина, на ОПС и на Старейшинския съвет, като за констатациите изготвя протоколи и други документи съгласно закона.

ГЛАВА V ГЛАВЕН СТАРЕЙШИНА Чл. 22. (1) Главният старейшина се избира за срок от две години. (2) Главният старейшина може да бъде избиран за повече от един мандат. Чл. 23. Главният старейшина: (1) Координира работата на членовете на Старейшинския съвет. (2) Представлява БЦБ пред държавните, общинските органи, обществените организации и трети лица в страната. Представлява вероизповеданието пред съда при нужда. (3) Свиква Старейшинския съвет и предлага свикването на ОПС. (4) Организира изпълнението на решенията на ОПС и на Старейшинския съвет. (5) Назначава административен екип за светските и делови въпроси на БЦБ и определя неговия щат. Сключва, прекратява и видоизменя трудови и граждански договори на служители. (6) Взема решения и издава документи за регистрация на общества като църкви по съдебен или административен ред. Чл. 24. (1) Заместник на Главния старейшина се избира от ОПС по предложение на Старейшинския съвет за срок от 2 години. (2) Заместникът на Главния старейшина го подпомага при изпълнение на неговите задължения и го замества при необходимост. Чл. 25. Главният старейшина и Заместник главният старейшина са с епископски сан.

ГЛАВА VI ПРЕЗВИТЕРИ, ДЯКОНИ И БЛАГОВЕСТИТЕЛИ Чл. 26. (1) Презвитерът е духовен наставник и пастор на местната църква. (2) Презвитерът (пасторът) : 1. Ръководи богослуженията в местната църква. 2. Надзирава църквата и извършва всички духовни служения в нея. 3. Ръкополага презвитери, дякони и благовестители. 4. Отстранява и възстановява провинени църковни членове. 5. Представлява местната църква. Чл. 27. (1) Ръкополагането на презвитери, дякони и благовестители става по предложение на Духовния съвет. 5


(2) Ръкополагането се извършва след одобрение от Старейшинския съвет. (3) За презвитери, дякони и благовестители се ръкополагат само членове на БЦБ, отговарящи на изискванията на Библията. Чл. 28. Презвитерите, дяконите и благовестителите извършват доброволно и по убеждение всички богослужения, обреди и духовни служения. Чл. 29. Дяконите и благовестителите са помощници на презвитера.

ГЛАВА VII МЕСТНА БОЖИЯ ЦЪРКВА Чл. 30. (1) Местната Божия църква е организирана единица, която се изгражда по местонахождение и при наличие на най-малко пет вярващи, които приемат настоящия устав, и може да бъде регистрирана като самостоятелно юридическо лице с организационна, финансова и имуществена независимост, което се идентифицира с име. (2) Местната Божия църква се състои от презвитери, дякони и новородени християни, отговарящи на условията на чл. 6. (3) Местната Божия църква се създава по воля и решение на учредителите и се регистрира като юридическо лице с решение на Старейшинския съвет. Чл. 31. Местната Божия църква има следните органи на управление: Общо събрание на членовете, Духовен съвет и Пастор на църквата /местен презвитер/. Чл. 32. (1) Общото събрание на местната Божия църква се състои от общия брой вярващи, които изрично са изявили желание да бъдат вписани като членове. (2) Общото събрание се свиква веднъж годишно от Пастора на църквата. Ако Пасторът на църквата /презвитерът/ не свика Общо събрание в продължение на повече от 14 месеца, всеки двама члена от Духовния съвет могат да свикат Общо събрание. (3) Свикването се извършва с устна покана, отправена до вярващите на поне три богослужения, както и с писмена обява. (4) Общото събрание взема решения с обикновено мнозинство от присъстващите членове. (5) Общото събрание одобрява Духовен съвет и определя броя на членовете му, приема годишен бюджет, отчет за работата и отчет за разходите на местната църква. (6) Решенията на Общото събрание се отбелязват в протокол. Чл. 33. (1) Местната Божия църква се ръководи от Духовен съвет, който се състои от минимум 3 члена, избирани измежду нейните членове с обикновено мнозинство за срок от 2 години. (2) Презвитерите, дяконите и благовестителите по право са членове на Духовния съвет. (3) Местната църква уведомява Старейшинския съвет и Главния старейшина относно лицата избрани в Духовния съвет. Чл. 34. (1) Духовният съвет се представлява пред трети физически и юридически лица от Пастора (презвитера) на църквата. (2) Когато по необходимост в местната църква има ръкоположени повече от един презвитер, един от тях, с решение на духовния съвет се определя за Главен пастор на местната църква. 6


Чл. 35. (1) Ръководството на местната църква, избрано и утвърдено в съответствие с настоящия Устав, се регистрира съгласно закона. (2) Главният старейшина съдейства за регистрациите на местните църкви. Чл. 36. Духовният съвет се грижи за реда и верската дейност на местната църква. Чл. 37. (1)Регистрираната към БЦБ местна църква може да бъде закрита в следните случаи: 1. По желание на членовете, взето на Общо събрание. 2. При липса на организиран църковен живот в продължение на повече от половин година. 3. При липса на достатъчно членове или посетители, необходими за функционирането ù като църква. 4. При отклоняване на цялото общество към ерес. (2) Решението за закриване по т. 2, 3 и 4 се взема от Старейшинския съвет. (3) В случаите по чл. 37 т. 1 църквата запазва своето имущество. При другите три случая то става собственост на вероизповеданието. Чл. 38. Местните църкви могат да откриват филиали, които представляват църковни общества, които поради отдалеченост или друга причина провеждат отделни богослужения, Те не се регистрират самостоятелно по Закона за вероизповеданията. Тяхното причисляване към дадена местна църква става по решение на нейния ръководител, който издава удостоверение за принадлежността им към поверената му църква. ЧАСТ II СЛУЖЕНИЯ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ В БОЖИЯ ЦЪРКВА В БЪЛГАРИЯ Чл. 39. Богослужебните дейности в БЦБ са: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Молитва. Проповядване на Божието слово. Хваление и поклонение чрез псалми, химни и духовни песни. Господна вечеря. Кръщение във вода. Служба чрез духовни дарби. Ръкополагане. Християнско бракосъчетание. Погребване на починали.

Чл. 40. Християнско бракосъчетание /венчаване/ се извършва от ръкоположени служители след узаконяване на граждански брак. Чл. 41. Погребение на починали се извършва от ръкоположени служители след издаване на смъртен акт от компетентен орган.

ЧАСТ III ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА БОЖИЯ ЦЪРКВА В БЪЛГАРИЯ Чл. 42. (1) Всеки член на БЦБ има право да участва във всички богослужебни дейности на вероизповеданието, да бъде приет за член на местна църква, да участва в общо събрание, да избира и да бъде избиран в ръководните органи. 7


Членовете на БЦБ имат право да участват в общи мероприятия на вероизповеданието, да бъдат обучавани в християнското богословие, да бъдат информирани за възможностите за личностно изграждане и развитие в рамките на общността. Членовете на БЦБ имат право да търсят духовна подкрепа и разяснения от ръководителите на църквата и вероизповеданието. (2) Всеки член на БЦБ е задължен да изпълнява добросъвестно и старателно гражданските си задължения, като не нарушава законите в страната, не върши престъпления, полага обществено полезен труд, участва в изграждането на благоденствието на народа и страната, изповядва и живее според библейските принципи. Всеки член на БЦБ е длъжен да спазва настоящия устав, да се отнася етично към останалите членове на вероизповеданието, да се покорява на решенията на висшестоящите органи.

ЧАСТ IV САНКЦИИ Чл. 43. (1) Временно отстраняване от участие в богослуженията се прилага срещу членове, които не се съобразяват с изискванията на Божието слово, Устава и решенията на ОПС и на Старейшинския съвет. (2) Отстраняването на църковни членове се прилага от местния презвитер след съгласуване с Духовния съвет. (3) Отстраняването на презвитери се прилага от Старейшинския съвет. Чл. 44. (1) Всички членове, включително презвитери и дякони, които носят чуждо на Библията учение или са извършили умишлено престъпление, подлежат на изключване. (2) Изключването на членове на местната църква става чрез решение на Духовния съвет с кворум от 2/3 присъстващи. (3) Изключване на презвитери става чрез решение на Старейшинския съвет с кворум от 2/3 присъстващи.

ЧАСТ V СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВА Чл. 45. Финансовите средства за нуждите на БЦБ се набират от доброволни дарения, завещания, подпомагане със субсидии, предвидени в държавния и общинския съвет – чл.21, ал.3 от ЗВ, доходи от имущества и други източници и начини. Вероизповеданието може да извършва стопанска дейност, доходите от която да се използват за постигане на целите му. Чл. 46. Старейшинският съвет определя годишния бюджет за своята дейност и функциониране. Чл. 47. Духовният съвет определя годишния бюджет на местната църква. Чл. 48. По решение на ОПС местните църкви отделят средства за дейността на Старейшинския съвет. Чл. 49. (1) Местната Божия църква може да придобива самостоятелно имущество, с което разполага и се разпорежда.

8


(2) Всяка местна църква е напълно финансово независима и самоиздържаща се с всички произтичащи от това права, задължения и отговорности. Чл. 50. (1) При пълно закриване на местна църква имуществото и финансовите средства се приемат и разпореждат с решение на Старейшинския съвет. (2) При излизане от БЦБ по решение на своето общо събрание местната църква запазва имуществото и финансовите си средства. (3) Вероизповеданието БЦБ не носи солидарна отговорност за получени от местните църкви кредити и други поети от тях имуществени задължения. Чл. 51. Участието в богослужения, ритуали и други мероприятия на вероизповеданието е безплатно. Не се събират такси за богослужебни дейности.

ЧАСТ VI ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Чл. 52. Спорните въпроси относно реда и служенията в местните църкви се решават от Духовния съвет и Пастора на църквата. При невъзможност да се стигне до съгласие спорът се отнася до члена на Старейшинския съвет, отговарящ за района. Чл. 52. БЦБ издава религиозна книжнина. Чл. 53. БЦБ е юридическо лице с всички произтичащи от това права и задължения. Със същия статут могат да се ползват и местните църкви. Чл. 54. (1) БЦБ има печат с надпис: Божия Църква в България – Старейшински съвет, с изобразен кръст в средата. (2) Местните църкви имат печат с надпис: Божия Църква в България, наименованието на местната църква и населеното място, в което се намира. Чл. 55. Настоящият Устав е изработен и приет от Общия Презвитерски Събор 26 януари 2013 г. Чл. 56. Неразделна част от настоящия Устав е Символ на Вярата.

ПРОТОКОЛЧИК НА СЪБОРА:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪБОРА:

………………………………… П-р Иван Валериев Минчев

…………………………….. П-р Павел Борисов Игнатов

ГЛАВЕН СТАРЕЙШИНА: П-р Николай Божилов Василев