АРХИВ: Съюз на евангелистките църкви в България

ЕВАНГЕЛСКИ АРХИВ в БЪЛГАРИЯ

Съюз на евангелистките църкви в България, ЦДА, 1028 К, 56 а.е., 1888 – 1948

Инвентарен опис: Основан през 1888 г. Закрит през 1948 г.

Устави на евангелистки църкви и д-ва в България; програми и протоколи от събори и отчети, донесения, писма и др. до тях, протоколи, рапорти, окръжни, преписки на Бюрото на съюза за ръкополагане, избор и отстраняване на пастири, строителство и освещаване на църкви, обединяване на евангелистки и методистки църкви, уреждане на у-ща, изнасяне на беседи, изпращане на младежи в мисионерски у-ща в САЩ, събиране на помощи, отчитане на абонамент, участие в международни конгреси и др.; афиши за събрания, списъци на ръкоположени пастири; годишни статистики на евангелистки църкви; бюджети; правилници за устройството на бракоразводните съдилища при евангелистките църкви и апелативни бракоразводни дела.

Архивна единица № 1   Списъци и пълномощни на делегати, отчети на ръководството, рапорт на комисията в… (1931)

Архивна единица № 2   Програма, отчети, донесени от събора на евангелските църкви състоял се в София о… (1932)

Архивна единица № 3   Входящи и изходящи писма на съюза, окръжни от Бюрото на обединените евангелски ц… (1932 – 1936)

Архивна единица № 4   Апелативни бракоразводни дела от апелативен съд при събора на евангелските църкв… (1937)

Архивна единица № 5   Обща статистика за съборите, правилник за устройството на бракоразводните съдили… (1938 – 1941)

Архивна единица № 6   Устав и правилник за сключване и разтрогване на бракове при обединените евангелс… (Б. д.)

Архивна единица № 7   Устав, програма за събора на евангелските църкви през 1935г бюджет, окръжни и пр… (1933 – 1938)

Архивна единица № 8   Програми и протоколи от събори, протоколи от заседания на настоятелствата на д-в… (1936 – 1938)

Архивна единица № 9   Устав на „Българското евангелско дружество“. (1897)

Архивна единица № 10   Устав на благодетелно д-во „Утеха“ при Американското научно-богословско заведени… (1910)