ЕТНИЧНОСТ, РЕЛИГИЯ И МИГРАЦИИ НА ЦИГАНИТЕ В БЪЛГАРИЯ

    ез последните две десетилетия циганите в Бълга- рия все по-често стават обект на проучване в сфери- те на обществените и хуманитарните науки. Те представляват  интерес за различни представителства на местната и държав- на власт, на български и чуждестранни медии, на неправител- ствени организации и като цяло на широката общественост.  Изследванията, свързани с тях, […]

Read More
Константин Я. Пачеджиев (1865 – ?)

Константин Я. Пачеджиев (1865 – ?)

Константин Я. Пачеджиев (1865 – ?), български протестантски пастор, роден на 18 януари 1865 г., учи в Евангелското училище в Самоков, през 1894 година завършва като бакалавър на изкуствата колежа „Алегени“, в 1894/1895 година учи в Методистката теологическа семинария „Дрю“, на 17 юли 1898 година пристига в Бургас и проповядва там до краяна живота си, […]

Read More
The Son of a Bulgarian Emigrant That Changed The World

The Son of a Bulgarian Emigrant That Changed The World

by Daniel Montiglio We want to share with you a touching true history that crosses three generations and two continents. This is one of those stories where the reality is much richer and interesting than any movie script and can be used for us to understand, how from a tragic history episode can be the seed […]

Read More