Мойсей Прокопов

На 8 юли 1923 г. има тържество в Ломската църква. Виновниците са това са двама – пастир М. Прокопов, който напуска и проповедник Трифон Димитров, който поема амвона на Ломската църква. Благодарности получава както М. Пропоков, така и пастир В. А. Фетлер, който се грижи за издръжката на пастир М. Прокопов. Самият Прокопов напуска доброволно. Той остава в Лом, но продължава да води събрания само за руснаци, които се провеждат всяка неделя следобед и работи сред руските бежанци в града. 08 Енергичния проповедник Трифон Димитров остава пет години в Ломската църква. Времето му се характеризира с често организираните вечеринки и сказки, които допринасят за опознаване на членовете и за духовна работа. Активна е работата му сред младежите и в областта на трезвеността.

Съюзът на Евангелските баптистки църкви развива активна дейност и сред младежите. През първата четвърт на ХХ век се появяват и първите младежки християнски дружества. Ролята на пионери играе дружеството при Ломската баптистка църква. [12, 8] Под ръководството на Мойсей Прокопов и Тр. Димитров в гр. Лом започва да излиза месечно списание за религия и наука между славянските народи със заглавие „Славяни, господ иде!”. То е орган на Младежкото християнско дружество при Ломската евангелска баптистка църква. Годишният абонамент е 24 лева и се печата в печатница „А. Н. Димитров”. Излизат само три броя в периода 15 септември – 17 ноември 1922 г. Изданието ратува за побратимяване на народите чрез сближаване на църквите. На страниците му се поместват статии по религиозни въпроси и въздържание, стихотворения, сведения из живота на баптистките църкви в България.[1, 71-72]

„Славяни, Господ иде!” – месечно списание за религия и наука между славянските народи. Орган на славянското младежко дружество при Ломската евангелистка баптистка църква. Главни редактори Мойсей Прокопов и Трифон Димитров. Печатница А. Н. Димитров. 15 септември – 17 ноември 1922 година. Ратува за побратимяване на народите, чрез сближаване на църквите „а особено за помиряване на славянските племена”. Помества статии по религиозни въпроси, въздържание, стихотворения, сведения из живота на баптистките църкви в България. https://literaturensviat.com/?p=186425